12-12-2011 – Sluisperikelen

Aan de Gemeenteraad en Commissies van de gemeente Hellevoetsluis

L.S.
Bij deze informeert de Vereniging tot Bescherming van de Vesting, gevestigd te Hellevoetsluis u over de gang van zaken, mede de afwikkeling van de daarover gevoerde correspondentie rond een uit 1605 daterende monument, het oudste bouwwerk van de vesting.
Deze inundatiesluis gelegen tussen het Groote Dok noord en de Kapitale gracht, onder de courtine IV-V, ook bekend als Industrieweg 52-54, dreigt verloren te gaan aan onvoldoende aandacht en het niet doortastend optreden van gemeentelijke diensten, om het monument op te geven bij de RACM of het object op te voeren voor de gemeentelijke monumentenlijst. Poging tot preservatie zijn tot nu toe uitgebleven, men kan hier slechts spreken van een ruïnebeleid.

Op de gevoerde correspondentie van de afgelopen vier jaren, via Burgemeester en de verantwoordelijke Wethouders, mede de gemeentelijke dienst TECS, mocht de VBV, schriftelijk noch mondeling een uitsluitsel ontvangen.
De VBV betwijfelt of dat de diensten TECS en de CRK, (Commissie Ruimtelijke Kwaliteit) deze zaak voldoende behartigen. De positie van de portefeuillehouder in deze bevreemdt de VBV, men zou van deze zijde een zekere interesse verwachten.
Informatie omtrent de werkzaamheden van de CRK in deze, is ons onbekend zo ook de uitvoering van de wet monumentenbeleid. De vereniging mocht nog geen kennis nemen van het jaarverslag van de CRK, dat de basis zou moeten zijn van het jaarlijks welstandbeleid en tussentijdse aanpassingen mogelijk maakt.
In een informeel gesprek met de hoofden van dienst van TECS, hebben wij begrepen, dat voornoemde dienst, functioneert als “doorgeefluik”.

Door het niet samenwerken van de gemeentelijke diensten, heeft de sluis, waarvan er nog slechts twee in Nederland zijn al flink wat schade opgelopen zoals:
– tijdens de bouw van het replica pompgebouw en het storten van beton in het kiel- en timmerdok, is een deel van het gewelf van de korfsluis ingezakt. De oorzaak lag bij het zware bouwverkeer.
– er zijn stukken metselwerk gesloopt uit de zuidelijke vleugelmuren van de sluis, dit om een ondergrondse rioolwaterpersleiding van het pompgebouw, richting Opzoomerlaan aan te brengen naar het hoofdriool.
– kort geleden zette de firma Heymans nog de pneumatische hamer in het gewelf van de sluis, dit om een nieuwe (stads) gastransportleiding aan te leggen. De firma was door de verantwoordelijke gemeentediensten niet geïnformeerd dat de teen van de vestingwal of beter gezegd de courtine IV-V, historische objecten zou bevatten, die deel uit maken van het monument “Vesting”. Kort hierna zakte ter plaatse wederom een stuk weg in. Het beloofde verkeersbord met een maximum wieldruk is nog steeds niet geplaatst.

De VBV doet een beroep op u, als gemeenteraad om de verantwoordelijke personen er op te wijzen, dat zij zich ten minste zouden moeten spiegelen aan fraaie woorden over monumenten die in het gemeentelijke orgaan “Helius” zijn afgedrukt.

NB
Wij realiseren ons dat de voormalige sluis een verbinding vormde met het binnen- en buitendijkse land waarbij zij destijds een deel van de zeewering uitmaakte. Rond 1933 is de sluis buitenbedrijf gesteld en volgestort met grond of zand.
Het zou een aanwinst voor de vesting zijn om de beide inlaten van de sluis, zoals was afgesproken met het RACM te visualiseren.

Hellevoetsluis, 9 december 2011
Namens bestuur VBV
De voorzitter
J.C.H. Jansen