28-09-2009 – Inspraak “bestemmingsplan Molshoek”

Hellevoetsluis 28 september 2009

Memorandum inspraakprocedure: “Bestemmingsplan Molshoek”
Aan College van Burgemeester, Wethouders en de Gemeenteraad van Hellevoetsluis.

Geacht College, bij deze wil de vereniging kennis geven inzake haar visie op het voorgenomen “Bestemmingsplan Molshoek”, (de voormalige polder O en N Struyten), waaronder ook het voormalige rangeerterrein, de Nieuwe Struyten, van de Rotterdamse Tramweg Maatschappij (R.T.M.) valt.

Wij attenderen u er op dat in de kadastrale vakken waar de dijk van de stoomtram ligt, twee vestingwerken aanwezig waren. Het betreft hier de lunet ten noorden en de lunet ten zuiden van de Vlasakkerlaan.
Op de kaart van J. Kuyper (1890), valt te constateren, dat een deel van de voormalige zee- later de tramdijk opgenomen was in het naar het oosten gekeerde talud van de noordelijke lunet. In de volksmond wordt, vandaag de dag, dit onderdeel nog de “Halve Maan” genoemd.
Ten zuiden van voornoemd lunet lag, nu gescheiden door de Vlasakkerlaan (voormalig acces) de grote zuidelijke lunet annex kustbatterij. Deze lunet was gesitueerd op het voormalige rangeerterrein van de R.T.M. Aan de oostzijde is met wat goede wil het oude talud herkenbaar. Hier bevinden zich nog twee “Tobruk” bunkers, één onder het maaiveld, de ander gedeeltelijk zichtbaar.

Samenvattend zal de vereniging, geen bezwaar aantekenen tegen het amoveren van de tramdijk, mits van uw zijde de Rijksdienst voor Architectuur Cultuur en Monumenten, de Stichting Menno van Coehoorn door u is geïnformeerd en beide geen bezwaren kenbaar maken.

Het zou ons een lieve wens zijn als u aan de volgende zaken bij de toekomstige plannen aandacht zou willen schenken:
– Onderzoeken of het mogelijk is de restanten van de noorderlijk lunet, specifiek de Halve Maan, in het grondplan van de bebouwing op te nemen.
– Voornoemde geldt mede voor de zuidelijke lunet om daar de grondvorm te herstructureren.

Tot slot dringen wij er sterk op aan dat de twee Tobrukbunkers die onder het maaiveld van het voormalige rangeerterrein liggen, niet worden geamoveerd maar bij de te ontwikkelen plannen als een museaal aspect zullen worden gevisualiseerd.

Tussen de twee eerder genoemde bunkers heeft zich een menselijk drama afgespeeld:
op maandag 16 oktober 1944 werd omstreeks 16.30 uur waargenomen dat boven de gemeente Hellevoetsluis een zestal vliegtuigen een aantal bommen lieten vallen.
De bominslagen hadden plaatsgevonden bij de tramremise staande aan de Zeedijk te Hellevoetsluis, waar een achttal bommen waren ingeslagen. Hierdoor werden twee personen gedood t.w. Cornelis Hoogenboom, geboren te Rockanje 25 oktober 1921 wonende aan de Koedijk 52 en Abraham Roos, geboren te Nieuw Hellevoet 30 juli 1924 wonende te Hellevoetsluis Oostkade 50.

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Opperwachtmeester Haai.

N.B. wij leggen u de volgende suggestie voor:
Om de toekomstige straatnamen te laten verwijzen naar de vestingtechnische termen van de twee lunetten.
b.v.
Lunettenstraat/weg
Halve Maanstraat
De Taludweg
Tobrukweg
Rangeerstraat
Remisestraat
A. Roosstraat
C. Hoogenboomstraat
Enz. enz.
Gaarne wil de vereniging u in deze en andere zaken ten diensten zijn.

Hoogachtend namens bestuur VBV
Jan C.H. Jansen secretaris/vz a.i.