Het Groote Dok Oost

Aan: Rijksdienst voor Culturele Erfgoed
t.a.v. mevrouw drs. D.C. Takens
Burgemeester en Wethouders Hellevoetsluis
mevrouw V. Stern (s.s.t.t.)
Onderwerp: kaaimuren Groote Dok noordoost. Waarneming: 25-02-2013. Tijd 11.15 a.m.

L.S.
Uitvoeren werkzaamheden en voorbereidingen voor het plaatsen van een stalen damwand over meer dan de helft van de oostkaai van het grote- of natte dok.
De huidige situatie is dat de kaaimuur op haar bestaande fundatie regulerend optreedt in de watervoerende lagen. Het dempen van sloten en het plaatsen van damwanden of kwelschermen, hebben gevolgen op de kwel- en waterstand. Het plaatsen van een gesloten damwand zal leiden tot ophoping van kwel- en grondwater aan de oostzijde van de vesting. Het is mogelijk dat bij 500mm grondwaterverhoging er een verplaatsing van ongewenste stoffen gaat plaatsvinden, de kans op vervuiling neemt toe, als het “standstill” beginsel wordt aangeroerd.
Door achter de kaaimuur het grondwaterpeil ongecontroleerd te verhogen zonder zorg te dragen voor nivellerende uitwateringsmogelijkheden kan bij onvoldoende informatie van de bodemgesteldheid, niet op termijn worden voorzien wat eventuele gevolgenkunnen zijn, ten aanzien van grondwaterbewegingen.
De vereniging presseert dat bij het aanbrengen van de stalen damwand, om opstuwing van grondwater te voorkomen, de open damwandconstructie uit te voeren.
Het terrein waar nu de stalen damwand komt te staan is de voormalige dwarshelling van de scheepswerf Niestern.
Kort geleden werd bodemonderzoek naar bestaande zandlagen gedaan door de Firma Mos.
Voorts herinneren wij u aan ons schrijven, d.d. 5 februari j.l. waarbij onze vereniging naar voren brengt dat zij bezwaar aantekende tegen de plannen van de noordzijde van het Groote Dok en waarbij een nieuwe kademuur een aantal meters van het havenbekken zal opslurpen. Visualisering van de Noordsluis wordt hierdoor onmogelijk gemaakt.
De plannen dateren medio 2008 waarbij door de gemeentelijke diensten een melding en vergunning is aangevraagd van de inrichting van een kademuur bij de toen vigerende monumentenwet.

Secretaris A.C. Pieké
Hellevoetsluis, 26 februari 2013