Brief van de Familie Gallas 1816

Inleiding
Enige tijd geleden werd aan het bestuur van de VBV een kopie van een oude brief overhandigd, met de opmerking of wij er wat mee konden. Natuurlijk zijn wij er mee aan de slag gegaan en kunnen wij u nu een brief laten lezen die dateert uit de einddagen van het Napoleontische bewind.welke eindigde met de slag van Waterloo 18 juni 1815.
Hieruit blijkt dat de heer Gallas snel tot actie is overgegaan, zijn schrijven lijkt ons, een interessante afspiegeling van de sociaal-economische verhoudingen, uit die dagen, weer te geven. Waarbij, de eigen inzet van de persoon, juist als heden ten dage, van groot belang is om resultaat te boeken.
De familie Gallas speelde een belangrijke rol op het eind van de 18de tot in de 20ste eeuw, in deze contreien. Het Gallasplein, houdt de herinnering aan de burgemeester en zijn nakomelingen levend. Mochten er mensen zijn die een betere of exactere beschrijving van de persoon(en) hebben, dan houdt de redactie zich aanbevolen.

Transcriptie: auteur J.C.H. Jansen
Hellevoetsluis 9 -5-2013

Hellevoetsluis 9 Januarij 1816

Wel Edele Gestrenge Heer
Ter beantwoording van Uw Edel Gestrenge
Geërde, De dato 18 December 1815 dient, dat ik naamens de Edel Gestrenge heer Loopuit, dat ik voor de heeren Prins en Schreike ben gevraagd geworden, om dagelijks de Zeetijdingen van Hellevoetsluis op de Stadt Schiedam in te zenden en welke ik taak gaarne op mij hebben willen neemen, om reedenen, ik in de beste geleegenheid ben om de naamen op een Spoedige en Secuure wijze te bekoomen en daarom of ik, ofschoon de belooning daar voor in dergelijke, die te vooren geweest is en met de Stadt Rotterdam en vergeleeken, die de Zeetijdingen een belooning van zes hondert Guldens in ‘t Jaar geeft, mij eenmaal met de zelfde Activiteit en Nauwkeurigheid dezelve voet waarneemen, ten minste ik vlij mij, dat geduurende de Tijdt dat ik de zelve heb meegenomen, daar over ik ook nimmer klagte bij Uw Edele Gestrenge, zullen zijn ingekoomen.

Mijn overleedene Vader Eduard Gallas, is de eerste Persoon geweest die de Gunst van de Stadt Schiedam, heeft geoptineerd om die Post te moogen waarneemen en bij het overlijden van mijn Vader, optineerde mijn oom J. A. Gallas die post op een Sollicitatie aan de Regeering der Stadt Schiedam, om mijn Moeder die nog in leede is een zeekere som daar van uit te keren, die de Regeering onzere Stadt goedgunstelijk het Tractement met tagtig Guldens ieder Jaar verhoogde, En also bragt op een Tractement van zeshondert Guldens, mits er den Briel onder moest waargenoomen worden om mijn moeder daar door een Ruimer bestaan van te kunnen genieten, dan waaraan Slegt is beantwoord geworden.
Voordien de uitkeering al is opgehouden in de maand van Julij 1700 vier En negentig, zodat ik de vrijheid neem, hierbij aantemerken, dat mijn nog in leeve zijnde Moeder nader toekomst dan wel de Weduwe P. A.Steenwijk-Gallas en ik meen uit die overtuiging, dat de Heer Arij Prins, uit naam van de Heere Loopuit, mij dat Postje heeft aangebooden, eevenwel heb ik er niets teegen om de weduwe van wijlen P.A.S. Gallas een derde uit tekeeren indien Uw Weledele Gestrenge het geliefde te behage om het Tractement tot op Drie hondert guldens te verhoogen zoo dat gemelde weduwe Gallas Een hondert en ik twee hondert Guldens daar van genieten bleef, want ik kan Uw Weledele Gestrenge verzeekeren, dat het niemand buiten mij voor die Prijs kan waarneemen.


Wijl de Schrijfbehoeftens daar meede nog van moeten betaald worden wanneer ik, niet in het geval was om de naamen van in en uitgaande Scheepen Zelve op te nemen, wat ik meerder dan het Tractement benodigt om de namen te bekoomen.
Wijl de Rheede van Hellevoetsluis niet kan vergeleeken worden bij die van Brielle of Maasland- Sluis, maar een Rheede is waarop men van een goed vaartuige en twee bekwaame menschen daarop van moeten voorzien zijn, en het welke de bekwaamste Zeelieden onsere Stadt, volmaakt met mij zullen eens zijn.
Reedene waarom de Vrijheid neemen uw Weledelen Gestrenge te Sollicitere, het u Edele Gestrenge mooge behaagen het Tractement voor den Schrijver der Zeetijdingen uwer Stadt bij vervolg gelieve te verhoogen en te brengen op een Tractement van Drie hondert Guldens in het Jaar, ten einde aan Uw Weledele Gestrenge verlangens mochten voldaan worden om aan de Weduwe, P.A. Steenwijk-Gallas daarvan een derde te moogen uitgekeerd worden.


Den Commies ter in- en uitklaring van de Convooyen en Licenten,
te Hellevoetsluis,
J.Ed Gallas Ez
Wel Edelen Gestrenge Heeren,
en Heere Heereman, President, van de Regering der Stadt Schiedam.

Redactie: A.C. Pieké