Dijkverzwaring Vesting

Aan: Waterschap Hollandse Delta Dijkversterking
t.a.v. M. Doevendans

Dossiernr. D0017757
Hellevoetsluis, 13 november 2011

L.S. Gezien de wens van het waterschap Hollandse Delta, om te reageren op de notitie ‘Reikwijdte en detailniveau’ van de dijkversterking Hellevoetsluis op grond van het Besluit-Mer. Bij deze de reactie van de Vereniging tot Bescherming van de Vesting, gevestigd te Hellevoetsluis:

Vestingwallen oostzijde.
Na ampele overwegingen heeft oplossing 2c onze voorkeur: het reëel alternatief.
De keuze van de VBV is de duurzame en robuuste oplossing. Wij achten dat de aantasting van de vestingwallen tot een minimum moet worden beperkt. De aanwezige Nieuwe Zeedijk 1.50 m. boven het maaiveld is hierbij een voordeel.

In samenhang met deze voorkeur van de VBV kan het project Vesting als stadspark gecoördineerd worden uitgevoerd.

Een nadeel lijkt, dat de vestingwallen dreigen te worden verwaarloosd gezien deze binnendijkse objecten als cultuurhistorische onderdelen van de vesting onder het beheer van de gemeentelijke diensten gaan vallen. Voorzieningen dienen te worden getroffen om aan de oostzijde van de vesting, verdere afschuivingen en verzakkingen, van de wallen te verhelpen en hiermee de contourlijnen van het Rijksmonument in zijn oorspronkelijke staat terug te brengen en voor een verder verval te behoeden.

De Zuiddijk: het reëel alternatief:
hier sluit de VBV zich aan bij de oplossing 4, de asverplaatsing buitenwaarts, de duurzame en robuuste oplossing.
In de uitgave van de notitie 18 oktober 2010 wordt de redoute (batterij nr. 10) vernoemd, wij vinden dit niet terug in de notitie van 7 september 2011.
Wij houden u eraan dit militaire object te ontzien gezien zij tot de Stelling Hellevoetsluis behoort.

Hopende u van dienst te zijn geweest en met vriendelijke groet,

De voorzitter VBV
J.C.H. Jansen
Algemeen bestuurslid A.C. Pieké

NB. Op 2 februari 2012 vindt er wederom een overleg plaats tussen de klankbordgroep en de Hollandse Delta.
Voorts hoop het bestuur van de VBV een inzicht te verkrijgen in de Millieu Effect Rapportage (MER). De rapportage is mede onder druk van de VBV tot stand gekomen.